Przejdź do treści

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego BAGIRLS składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta zapłaty, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od Umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Zanim dokonasz zakupu w naszym Sklepie Internetowym zapoznaj się z Regulaminem.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.                             Sklep Internetowy BAGIRLS działający pod adresem bagirls.com jest prowadzony przez Zofia Grzybowska z siedzibą pod adresem:

Stockholmer Str. 30, 13359 Berlin , wpisaną do rejestru przedsiębiorców, zwaną w niniejszym regulaminie BAGIRLS.

Dane kontaktowe:

bagirls.project@gmail.com

1.                             Produkty oferowane przez Sklep Internetowy BAGIRLS mogą być wykonane z materiałów naturalnych co powoduje, że kolorystyka produktów w rzeczywistości może nieznacznie odbiegać od tej pokazanej na zdjęciach. Jednocześnie wszystkie produkty są szczegółowo opisane jeśli chodzi o ich charakterystykę, użyte materiały i właściwości. Zwracamy uwagę, że różnice w kolorach między otrzymanym towarem a zdjęciami prezentowanymi w Sklepie mogą wynikać z parametrów ustawienia monitora.

2.                             Informacje o produktach w sklepie BAGIRLS m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego oraz Regulaminu.

3.                             Wszystkie zdjęcia na naszej stronie są naszego autorstwa i podlegają ochronie, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.)

§ 2 DEFINICJE:

1.                             SKLEP INTERNETOWY– sklep oferujący sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu, działający pod adresem www.bagirls.com

2.                             KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonała zakupu w Sklepie Internetowym;

3.                             KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

4.                             DNI ROBOCZE – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

5.                             OFERTA ZAKUPU – oferta zawarcia Umowy Sprzedaży wysyłana przez Klienta w momencie sfinalizowania procesu zakupów w Sklepie Internetowym;

6.                             ZAMÓWIENIE – wszystkie produkty jakie Klient wskazał w Ofercie Zakupu, a które zostały przyjęte przez BAGIRLS do realizacji;

7.                             CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – czas jaki potrzebny jest BAGIRLS do skompletowania Zamówienia i nadania przesyłki do Klienta;

8.                             CZAS DORĘCZENIA ZAMÓWIENIA – czas jaki potrzebny jest Firmie Kurierskiej na doręczenie Zamówienia pod wskazany przez Klienta adres od momentu prawidłowego nadania przesyłki przez BAGIRLS;

9.                             CENA PRODUKTU – cena brutto (zawierająca podatek VAT) pojedynczego egzemplarza produktu ustalona przez BAGIRLS i wskazana na stronie produktu;

10.                        CENA OSTATECZNA – cena brutto pojedynczego egzemplarza produktu obniżona o obowiązujące w danym czasie lub dla danego Klienta rabaty cenowe ustalane przez BAGIRLS, prezentowana w sekcji „torba zakupowa” w podsumowaniu procesu zakupów. Cena Ostateczna Produktu nie może być wyższa niż Cena Produktu określona na stronie produktu;

11.                        CENA CAŁKOWITA – suma Cen Ostatecznych za wszystkie produkty wchodzące w skład Oferty Zakupu lub Zamówienia;

12.                        KOSZTY WYSYŁKI – ustalone przez BAGIRLS koszty przesłania Klientowi zamówienia zgodnie z wybranym sposobem dostawy na wskazany adres.

13.                        WARTOŚĆ OFERTY ZAKUPU – suma Ceny Całkowitej i Kosztów Wysyłki dla poszczególnej Oferty Zakupu;

14.                        WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA – suma Ceny Całkowitej i Kosztów Wysyłki produktów znajdujących się w konkretnym Zamówieniu przyjętym do realizacji;

15.                        FIRMA KURIERSKA – podmiot świadczący usługi przewozu wyznaczony przez BAGIRLS do wykonywania jego zobowiązań związanych dostawą zamówienia do Klienta;

16.                        DOWÓD ZAKUPU – jakikolwiek dokument potwierdzający dokonanie zakupu danego produktu w sklepie BAGIRLS. W szczególności są to takie dokumenty jak paragon fiskalny, faktura, rachunek,  potwierdzenie wykonania przelewu, potwierdzenie realizacji zamówienia czy potwierdzenie nadania przesyłki do Klienta.

§ 3 REJESTRACJA i SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1.                             Zakupów można dokonywać całą dobę przez 7 dni w tygodniu za pośrednictwem sieci Internet, na stronie Sklepu Internetowego.

2.                             Klient składa BAGIRLS ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez kliknięcie przycisku „złóż zamówienie” w sekcji „koszyk”.

3.                             Poprzez złożenie zamówienia Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, a nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z obowiązku jego przestrzegania.

4.                             Produkty wskazane w Ofercie Zakupu nie podlegają rezerwacji i mogą zostać nabyte przez innych Klientów.

5.                             W Ofercie Zakupu Klient wskazuje:

1.                             produkt lub produkty jakie ma obejmować Umowa Sprzedaży, ich cechy oraz liczbę;

2.                             prawidłowe dane do wysyłki obejmujące:

3.                             imię i nazwisko Klienta;

4.                             nazwę firmy (opcjonalnie);

5.                             dokładny adres (siedziby firmy i/lub miejsca doręczenia) zawierający nazwę ulicy, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwę miejscowości oraz kraj;

6.                             aktywny adres e-mail Klienta;

7.                             aktywny numer telefonu Klienta;

8.                             sposób zapłaty.

1.                             Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość wskazanych danych i ponosi wszelkie finansowe koszty związane z błędami adresowymi (w szczególności koszty wysłania paczki pod błędny adres oraz koszty zwrotu do nadawcy takiej przesyłki).

2.                             Na adres e-mail wskazany w Ofercie Zakupu BAGIRLS wysyła automatyczne potwierdzenie otrzymania oferty. Nie jest to potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji ani zawarcia Umowy Sprzedaży.

3.                             BAGIRLS może nie przyjąć Oferty Zakupu bez podawania jakiejkolwiek przyczyny według własnego uznania. Przyczyną nieprzyjęcia Oferty Zakupu może być między innymi niedostępność danego produktu, ograniczenia związane z jego wysyłką, niemożliwość wysłania zapłaty przez Klienta, niespełnienie przez Klienta kryteriów określonych w Regulaminie.

4.                             BAGIRLS nie ponosi wobec Klienta ani osób trzecich żadnej odpowiedzialności z tytułu nieprzyjęcia Oferty Zakupu.

§ 4 ANULOWANIE ZAMÓWIENIA PRZEZ KLIENTA

Klient może po złożeniu Oferty Zakupu anulować ją wysyłając stosowne zawiadomienie do BAGIRLS na adres bagirls.project@gmail.com pod warunkiem, że zawiadomienie o rezygnacji zostanie wysłane przed otrzymaniem potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§ 5 UMOWA SPRZEDAŻY

1.                             Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wysłania Klientowi przez BAGIRLS potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji na adres e-mail Klienta.

2.                             Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w terminie dwóch Dni Roboczych od wysłania Oferty Zakupu oznacza nieprzyjęcie Oferty Zakupu.

3.                             BAGIRLS może przyjąć do realizacji tylko część produktów wskazanych w Ofercie Zakupu. W takiej sytuacji Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia części Zamówienia do realizacji.

4.                             Na podstawie Umowy Sprzedaży BAGIRLS zobowiązuje się do przeniesienia na Klienta własności produktów oraz do dostarczenia ich Klientowi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a Klient zobowiązuje się do zapłaty BAGIRLS Wartości Zamówienia oraz do odebrania Zamówienia.

warunek zawieszający

1.                             Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, że Klient zapłaci BAGIRLS Wartość Oferty Zakupu lub Wartość Zamówienia w terminie do 3 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży. Za moment zapłaty uważa się dzień potwierdzenia zlecenia płatności u operatora płatności lub zaksięgowania środków na rachunku bankowym BAGIRLS w przypadku płatności bezpośrednich.

2.                             Skutki prawne wynikające z zawarcia Umowy Sprzedaży powstają z chwilą gdy warunek zawieszający, o którym mowa zostanie spełniony. Niespełnienie tego warunku (nie uiszczenie Wartości Zamówienia) skutkuje rozwiązaniem Umowy Sprzedaży.

3.                             Strony mogą w drodze indywidualnych, pisemnych (e-mailowych) ustaleń określić inny sposób zapłaty za zamówione produkty. W takim przypadku warunek, o którym mowa uznaje się za niezastrzeżony.

§ 6 CENY PRODUKTÓW

1.                             Ceną wiążącą produktu jest Cena Ostateczna podana w podsumowaniu zamówienia w sekcji „Koszyk”.

2.                             Wszystkie ceny na stronie BAGIRLS podane są w złotych polskich.

3.                             Wartość Oferty Zakupu podawana jest w „twoje zakupy” w sekcji „koszyk” po wskazaniu miejsca doręczenia Zamówienia oraz formy płatności.

4.                             BAGIRLS może zmieniać Ceny Produktów na bieżąco oraz przeprowadzać różnego rodzaju akcje promocyjne oraz wyprzedaże. Oferty Zakupu złożone przed opublikowaniem takich zmian będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

§ 7 FORMY PŁATNOŚCI

1.                              Na naszym sklepie płatności obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

2.                              Płatności można również dokonać przy użyciu kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty z której dokonano płatności.

§ 8 DOSTAWA ZAMÓWIENIA

1.                             BAGIRLS realizuje dostawy zamówionych produktów:

-na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Firmy Kurierskiej DPD i DHL

-zagranicę za pośrednictwem Poczty Polskiej na zasadach i zgodnie z regulaminem Regulamin_świadczenia_powszechnych_usług_pocztowych.pdf Poczty Polskiej dostępnym na stronach Poczty Polskiej.

2.Koszty dostarczenia przesyłki do Klienta ponosi Klient. Aktualny cennik dostaw znajduje się na stronie BAGIRLS pod zakładką wysyłka

3.Przyjmując przesyłkę od Firmy Kurierskiej lub Poczty, należy sprawdzić dokładnie opakowanie i jego zawartość. W przypadku uszkodzenia kurier powinien przygotować protokół szkody w dwóch egzemplarzach, podpisane przez przedstawiciela Firmy Kurierskiej i Klienta. Klient powinien skontaktować się z BAGIRLS przez 

e-mail: bagirls.project@gmail.com, potwierdzając, że protokół szkody został sporządzony a przesyłka nie została odebrana. Klient powinien zachować kopię protokołu szkody.

§ 9 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1.                              Przez realizację Zamówienia należy rozumieć skompletowanie i prawidłowe nadanie do Klienta przesyłki zawierającej produkty przyjęte do realizacji w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia.

2.                              Zamówienia przyjęte do realizacji będą realizowane po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji płatności. Realizacja zamówienia  trwa od 3 do 5  Dni Roboczych.

3.                              Produkty niedostępne w momencie złożenia przez Klienta Oferty Zakupu lub produkty personalizowane na zamówienie Klienta są wysyłane do Klienta w czasie indywidualnie określonym w trybie ustaleń mailowych.

4.                             Klient otrzyma od BAGIRLS informację na adres e-mail z potwierdzeniem nadania przesyłki oraz numerem listu przewozowego.

§ 10 REKLAMACJE

1.                             Reklamacje należy składać pisemnie na adres mailowy lub pocztowy BAGIRLS wskazany w pkt. 1 Regulaminu nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wykrycia wady produktu, w przeciągu 2 lat od wydania produktu Klientowi.

2.                             Procedura reklamacyjna:

1.                             Proszę zrobić zdjęcia produktu (w szczególności wady) i wraz z opisem oraz dowodem zakupu przesłać na adres mailowy bagirls.project@gmail.com

2.                             BAGIRLS podejmie decyzję o zasadności reklamacji lub jej bezzasadności w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia;

3.                             W przypadku uznania reklamacji wadliwy produkt należy dostarczyć do firmy BAGIRLS na adres wskazany w pkt. 1 Regulaminu w sposób wskazany w informacji mailowej dotyczącej reklamacji.

4.                             BAGIRLS wyśle Klientowi nowy egzemplarz produktu na swój koszt lub zwróci pieniądze (na rachunek karty której użyto do płatności )– w zależności od życzenia Klienta – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od otrzymania wadliwego produktu.

§ 11 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.                             Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 „O prawach konsumenta” (Dz. U. Nr 683 z 2017 r.) KONSUMENT, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie Internetowym BAGIRLS.

2.                             W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w puncie 1 Konsument jest zobowiązany dostarczyć do BAGIRLS w formie pisemnej formularz zwrotu wraz z dowodem zakupu.

3.                             Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mówi ustawa wystarczy nadanie oświadczenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki do Konsumenta, także drogą mailową.

4.                             W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta w wyżej opisanym trybie jest on zobowiązany do zwrócenia na swój koszt zakupionego produktu w stanie niepogorszonym pozwalającym jednoznacznie stwierdzić, że produkt nie był używany, w oryginalnym opakowaniu, w terminie 14 (czternastu) dni od daty odstąpienia od umowy na adres BAGIRLS wskazany w pkt. 1 Regulaminu. Sklep BAGIRLS nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

5.                             W przypadku, gdy odstąpienie od umowy będzie skuteczne BAGIRLS zwraca KONSUMENTOWI cenę za produkt (wraz z kosztami wysyłki do Konsumenta) na rachunek karty, której użyto do płatności.

§ 12 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.                             Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym BAGIRLS Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

2.                             Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich)

3.                             Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

§ 13 RODO

Więcej informacji na temat wykorzystania przez nas danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych, znajdziesz w naszej klauzuli informacyjnej, która znajduje się tutaj: Klauzula informacyjna zgodna z RODO.

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.                             BAGIRLS może w każdej chwili zaprzestać świadczenia usług, zmienić ofertę lub wycofać oferowane produkty bez podania przyczyny. Zmiany te nie mają wpływu na wykonanie Umów Sprzedaży zawartych przed wprowadzeniem tych zmian.

2.                             W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

3.                             Wszystkie nazwy i wzory produktów oferowanych przez BAGIRLS w Sklepie Internetowym są własnością BAGIRLS i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów.

4.                             W przypadku zmiany Regulaminu Umowy Sprzedaży zawarte przed wprowadzeniem zmian są realizowane według zasad obowiązujących w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.                             Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.12.2019.

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest BAGIRLS Zofia Grzybowska z siedzibą przy ul. 3 Maja 47 lok. uż. 9 61-728 Poznań, bagirls.project@gmail.com

2. Celem zbierania danych jest zakup przez Ciebie z oferowanych przez BAGIRLS towarów 
 i usług, a także wykonania ciążących na BAGIRLS obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, 
 w tym wystawienia dokumentów księgowych.

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy, sprzedaży. 

4. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy, sprzedaży.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wybierz swoją walutę / Choose your currency
PLN Złoty polski
EUR Euro